Kari-Matti Kauhanen

seurakuntamestari
Päivystävä seurakuntamestari: 050 381 9642

Jani Pehkonen

seurakuntamestari
Kiinteistöpalvelut
Päivystävä seurakuntamestari: 050 381 9642

Raija Riipinen

seurakuntamestari
Kiinteistöpalvelut
Päivystävä seurakuntamestari: 050 381 9642